Gebyrpolitik

Klinikken tager gebyr for udeblivelse fra aftalt tid til konsultation.
Speciallæger kan som selvstændigt erhvervsdrivende opkræve gebyr ved en patients udeblivelse. Det er lægens egen beslutning, om man vil opkræve et gebyr for patientens udeblivelse. Lægen kan som udgangspunkt også selv fastsætte gebyret størrelse.
Lægen kan f.eks. udelukke patienten i en periode fra at kunne foretage almindelig tidsbestilling.
Derfor:
Hvis du, som patient i vores praksis, har en tidsaftale, er det vigtigt, at du overholder aftalen, idet tiden ellers kunne være brugt på en anden patient. Der kan være risiko for ventetid trods aftalt tid, idet akutte patienter kan påvirke vores planlægning. Vi forsøger så vidt muligt at undgå ventetid.
Hvis du alligevel udebliver uden rettidigt afbud fra en aftalt tid, sender vi dig en regning på gebyr for udeblivelsen.

Husk dit sundhedskort 

Alle patienter SKAL forevise gyldigt sundhedskort ved konsultation. Kan du ikke fremvise gyldigt sundhedskort opkræver vi kontant betaling for konsultationen.

 

Manglende betaling af regning medfører rykkergebyrer med mere og vil resultere i inkasso.

 

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger
I forbindelse med Reumatologisk Klinik Vendsyssels undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Reumatologisk Klinik Vendsyssel en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Reumatologisk Klinik Vendsyssel behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger
Reumatologisk Klinik Vendsyssel indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Almindelige kategorier af personoplysninger:
 navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
 Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.).
Formål
Reumatologisk Klinik Vendsyssel behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 samt udarbejdelse af lægeerklæringer
 og attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
, medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
, indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
, indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier, afregningsformål
, overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. dokumentationspligt
 overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
Frivillighed
Når Reumatologisk Klinik Vendsyssel indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Reumatologisk Klinik Vendsyssel. Konsekvensen af ikke at give Reumatologisk Klinik Vendsyssel personoplysningerne vil være, at Reumatologisk Klinik Vendsyssel ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 i andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
 Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Reumatologisk Klinik Vendsyssel databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Reumatologisk Klinik Vendsyssel. Reumatologisk Klinik Vendsyssel databehandlere er p.t. NOVAX A/S


Opbevaringsperiode
 Reumatologisk Klinik Vendsyssel opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Reumatologisk Klinik Vendsyssel har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Reumatologisk Klinik Vendsyssel er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Reumatologisk Klinik Vendsyssel.

Rygepolitik

Klinikken er røgfri.